Reclamacions

En primera instància, per a presentar una reclamació haurà de dirigir-se al servei d'atenció al client de CreaEnergia. Concretament, pot dirigir la seva reclamació a la bústia de correu electrònic
[email protected], (també vàlid per a consultes o sol·licituds d'informació). Per a qüestions relatives a facturació i/o lectures pot dirigir-se directament a la bústia [email protected], (per a subministraments d'electricitat o gas).
Per correu postal: Avinguda Diagonal núm. 612 entl. 4a, 08021 Barcelona Telèfon (gratuït) d'Atenció al Client: 900 82 88 44

Vies de solució de conflictess

Si després de la resolució de la reclamació per part de CreaEnergia no està conforme amb la mateixa o amb la solució proposada, segons l'objecte i contingut de la reclamació, se l'informa de les vies de reclamació o solució de conflictes que té al seu abast:

  • Per a reclamacions o discrepàncies que se suscitin en relació amb el contracte de subministrament a tarifa, o d'accés a les xarxes, o amb les facturacions derivades d'aquests, podrà dirigir les seves reclamacions administratives al òrgan competent en matèria d'energia de la Comunitat Autònoma corresponent (article 98 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica).
  • Resolución Alternativa de Conflictos en materia de Consumo: para reclamaciones en materia de Consumo (en relación a suministros en ámbito ajeno a una actividad profesional o empresarial) y que no sean susceptibles de reclamación administrativa según lo indicado en el párrafo anterior, se informa que CreaEnergia ofrece la posibilidad de solucionar su reclamación a través de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo, que cumple los requisitos de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 y en las disposiciones nacionales de transposición. Concretamente, CreaEnergia está adherida al Sistema Arbitral de Consumo de la Junta Nacional de Consumo: https://www.mscbs.gob.es/consumo/resolucionConflictos/home.html
  • I això sense perjudici de poder exercir les accions pertinents davant els òrgans jurisdiccionals competents.